logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Verloven en dienstontheffingen wegens operaties

16/02/2018

Als gevolg van de militaire operaties in België die vanaf januari 2015 gevoerd worden (de operaties Homeland en Vigilant Guardian), hebben we moeten vaststellen dat in 2016 verschillende militairen hun verlof niet meer konden opnemen in de reglementair voorziene 16 maanden. Door het ontbreken van reglementaire bepalingen m.b.t. militaire operaties gehouden op het nationale grondgebied, zagen sommige militairen hun tegoed aan verlofdagen voor altijd aan hun neus voorbijgaan.

Om de militairen met operatie in het binnenland niet te discrimineren, heeft Defensie reeds tweemaal (in 2016 en 2017) deze problematiek moeten rechtzetten d.m.v. een nota, die toeliet dat vakantieverlof kon omgezet worden in 'dienstontheffing wegens operaties (DO Ops)'.

Deze omzetting geldt ook voor feestdagen die vallen op een werkdag, compensatieverlofdagen en dienstontheffingen die toegekend worden door de minister van Defensie, tijdens de zending.

Bovendien werd een DO Ops toegekend aan elke militair die, per schijf van 30 dagen (al dan niet ononderbroken), in operatie is. Er werd ook gepreciseerd dat al deze DO Ops kunnen opgenomen worden tijdens de ganse loopbaan.

Een structurele oplossing drong zich op. Het reglement m.b.t. de arbeidstijd (DGHR-REG-TRAVARB) diende aangepast te worden, en nieuwe reglementaire bepalingen dienden erin opgenomen te worden voor elke operatie op het nationale grondgebied.

Deze situatie was ook de aanleiding van een diepgaande reflectie, die uiteindelijk beëindigd werd na syndicaal overleg op 16 februari 2018: het reglement ter zake wordt aangepast, én sommige delen ervan zijn volledig herschreven. Zo zal er een specifiek gedeelte worden gewijd aan de verloven en dienstontheffingen tijdens - en na deelname aan operaties (zowel in België als in het buitenland).

Uiteraard vinden we er grotendeels de elementen van de nota's van 2016 en 2017 in terug, maar ook verbeteringen, zoals een versoepelde administratieve aanpak, en dezelfde aanpak voor eender welk land waarin een operatie zich afspeelt.

Zo is er nu sprake van aan automatische omzetting van de vakantieverloven in DO Ops (afhankelijk van de Ops-duur). De DO Ops zijn dezelfde voor alle personeelscategorieën, en ze kunnen tijdens de gehele loopbaan opgenomen worden, naar keuze van betrokkene. Afhankelijk van enkele parameters (duur van de operatie, cumul van de duurtijd, …), is het aantal te verwerven DO Ops zelfs toegenomen, en een omzetting van de "LEAVE" naar DO Ops werd reglementair voorzien.

Alle details van deze nieuwe bepalingen (geïllustreerd met een voorbeeld), zullen opgenomen worden in een artikel van ons tijdschrift De Schildwacht (editie maart 2018), dat aan onze leden zal worden overgemaakt.


Terug

ORB 1182