logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Een kaarsje laten branden voor de minister

23/09/2021

De vakbonden hebben vandaag samengezeten met minister Dedonder en admiraal Hofman om de voornaamste personeelsdossiers die actueel op tafel liggen te bespreken. Dit is de stand van zaken:
 
Weddeverhoging – De stappen die ondertussen doorlopen werden aangaande onze loonopslag werden uitgebreid toegelicht in ons magazine ‘De Schildwacht’ – Editie nr. 4 van Juli – Augustus 2021 (Lonen: hoe ver staat het dossier?). Minister Dedonder heeft vandaag bijkomend aangegeven dat de regering haar principeakkoord heeft gegeven voor de revalorisatie van de militaire weddes. De regering erkent dus dat deze loonopslag nodig is en er moet komen. De juiste omvang van de verhoging zal de komende weken besproken worden binnen het kader van het begrotingsconclaaf van de regering dat tot doel heeft de federale begroting voor 2022 op te stellen. In de loop van de volgende maand zullen we dus weten hoe onze weddeverhoging er zal uitzien. Vanzelfsprekend zal de ACMP-CGPM u als eerste hierover informeren.
 
Maaltijdcheques – De inspecteur van Financiën heeft een positief advies gegeven voor de invoering van maaltijdcheques voor militairen. Het blijft de bedoeling om dit initiatief nog voor het einde van dit jaar te verwezenlijken; er zijn immers geen elementen die erop wijzen dat dit niet zou lukken.
 
Onderrichterstoelage – De defensiestaf werkt momenteel een nieuw concept uit voor de de creatie van een geldelijke compensatie voor onderrichters. De blauwdruk wordt voor het einde van dit jaar ter bespreking voorgelegd aan de vakbonden. Als deze inhoudelijk voldoet kan de toelage dus deze regeerperiode nog tot stand gebracht worden.
 
Pensioenleeftijd – Noch minister Dedonder, noch minister van Pensioenen Lalieux hebben enige intentie om te raken aan de pensioenleeftijd van de militairen.
 
DO Flex – De overheid heeft haar voornemen herbevestigd om het actueel systeem van de gepresteerde overuren te herzien. 2021 zou hierbij het laatste jaar zijn dat de overuren financieel uitbetaald worden. Er zou nog enkel een vereffening in tijd mogelijk zijn. De nieuwe modaliteiten hiertoe worden momenteel uitgewerkt door de staf en zullen kortelings besproken worden met de vakbonden. Wij zullen niet nalaten om u hierover op de hoogte te houden.
 
Kwartierplan – De regering heeft zich gebogen over een voorstel van de MOD inzake de (toekomstige) inplanting van de kazernes. Dit nieuwe kwartierplan heeft tot doel meer zekerheid en perspectief te bieden aan de personeelsleden over hun toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden. De inhoud van dit plan zal kortelings gecommuniceerd worden aan alle medewerkers van Defensie.
 
HRM&Defence – Zowel minister Dedonder als admiraal Hofman zijn zich erg bewust van de voortdurende miserie die HRM&Defence teweegbrengt. Het is en blijft de hoofdkrachtinspanning van de overheid om HRM&Defence zo snel mogelijk adequaat te doen functioneren. De MOD en de CHOD geven echter aan dat de optimalisering ervan echter nog wel enige tijd kan duren.
 
Herziening van het tuchtstatuut – De staf werk momenteel aan een grondige herziening van het tuchtstatuut. Voor de vakbonden schieten de maatregelen en ideeën die in uitwerking zijn echter ruimschoots hun doel voorbij. Zij hebben dan ook hun bezorgdheid hierover uitgedrukt bij de minister. Van zodra er meer duidelijkheid komt in dit dossier zullen wij onze leden hierover uitgebreid in kennis stellen.

Gezien het enorme belang van al deze dossiers voor heel de militaire gemeenschap en in het bijzonder voor de attractiviteit van ons beroep, heeft de militaire vakbond ACMP-CGPM op het einde van de vergadering dan ook aangegeven een kaarsje te willen laten branden voor minister Dedonder. Zodat zij de sterkte, moed en overtuigingskracht zal vinden om deze initiatieven tot een goed einde te brengen.


Terug

Candle