logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Dienstontheffingen - Wijzigingen

04/09/2020

De bepalingen inzake de dienstontheffingen worden ten dele uitgebreid. Dit vereist enkele wijzigingen aan het reglement TRAVARB. Deze werden vandaag 4 september overlegd met de vakbonden.

De eerste nieuwigheid heeft betrekking op de invoering van een Dienstontheffing bij Vrijwillige EncadreringsPrestaties (DO VEP). Het gaat hier over de invoering van 3 dagen dienstontheffing per maand tijdens de uitvoering van een VEP. Deze DO dient opgenomen te worden tijdens dezelfde kalendermaand, maar kan desgewenst opgesplitst worden in halve dagen.
Het oogmerk van deze maatregel is dubbel: de aantrekkelijkheid van de VEP verhogen en het werk van de oudere militairen die een VEP uitvoeren “werkbaar” maken. Met name de werkbelasting verlagen door bijkomende dienstontheffingen.

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om het vakantieverlof en de “dienstontheffing voor officieren” om te zetten in maximum 3 dagen flexibele dienstontheffing (DO Flex), in geval het jaarlijks verlofkrediet niet volledig opgenomen werd.

Ons standpunt

Dit laatste voorstel aangaande de omzetting in DO Flex is geheel evident en logisch en heeft dan ook een positief advies gekregen vanwege de militaire vakbond ACMP-CGPM.

Daarentegen blijven wij ons ernstige vragen stellen bij de manier waarop de VEP “misbruikt” en “opgekalefaterd” wordt. Ter herinnering: het initiële wettelijke oogmerk van de VEP was om te kunnen voorzien in beperkte en specifieke encadreringsnoden in welbepaalde specialiteiten waaraan via de normale inplaatstellingen niet kon voldaan worden. Vandaar dat aan pas gepensioneerde militairen gevraagd werd om nog een beperkte periode langer in dienst te blijven onder het statuut van reservist (het VEP-statuut).

Dit oogmerk is ondertussen compleet overboord gekieperd omdat Defensie onvoldoende geanticipeerd heeft op de massale oppensioenstellingen. Daar waar de VEP indertijd gecreëerd werd om als een “druppelteller” specifieke, bescheiden en tijdelijke personeelsnoden te lenigen, fungeert het nu als een massieve vergaarbak om grote personeelstekorten (tevergeefs!) trachten te verhelpen.

Het VEP-statuut is hiervoor echter nooit ontworpen, met als gevolg dat de defensiestaf dit constant moet optuigen: er worden steeds maar nieuwe koterijen en bijgebouwtjes aangebouwd aan het wangedrocht tot wat de VEP ondertussen verworden is.

De oplossing die veel doeltreffender, robuuster en eleganter is – en daarenboven beter voor het personeelslid - ligt bovendien voor de hand: de vrijwillige verlenging van de militaire loopbaan (VVML). Iets waarvoor wij al geruime tijd pleiten, temeer omdat hierbij het statuut van militair in actieve dienst behouden blijft – en dus ook alle bijhorende garanties en voordelen!
Niettegenstaande het project VVML al meer dan twee jaar op tafel ligt, heeft de defensiestaf tot op heden weinig appetijt vertoond om het te realiseren. Integendeel, er werd eerder op de rem gestaan dan dat het dossier vooruitgeduwd werd. Kennelijk rijdt de defensiestaf het liefst met zijn hoofd tegen de muur. Het zij zo…

De militaire vakbond ACMP-CGPM eist daarom waterdichte garanties van de overheid dat de 3 dagen DO (die voorzien zullen worden tijdens een VEP) behouden blijven wanneer militairen in de toekomst een VVML kunnen aanvragen onder het statuut van militairen in actieve dienst.

 


Terug

tenten