logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Nieuwsbrief over het Memorandum "Pensioenen"

21/02/2017

Via onze website kan u de tekst van het Memorandum van de ACMP-CGPM aan de Ministers van Pensioenen en Defensie aangaande de geplande hervorming van de pensioenen van de militairen.

Met dit Memorandum wordt invulling gegeven aan de vraag van beide ministers aan de vier representatieve legervakbonden om voor eind januari 2017 hun standpunten inzake de pensioenhervorming, inzonderheid het aspect overgangsmaatregelen, over te maken.

De ACMP-CGPM heeft ervoor geopteerd deze tekst pas vandaag te verspreiden, niettegenstaande het Memorandum reeds op 27 januari, samen met deze van de drie andere vakbonden, werd overgemaakt aan beide ministers. Op deze manier hebben we de politieke en militaire autoriteiten de tijd gegeven om kennis te nemen van onze positie en om er formeel op te reageren. Wat toelaat de dialoog over dit heel belangrijk en heikel dossier op een correcte manier te laten verlopen.

Het eerste officieel gesprek over de vier memoranda heeft ten andere plaats gevonden op 16 februari onder vorm van een gezamenlijke bijeenkomst met minister Vandeput en generaal Compernol en de vier vakbonden.
Uw vakbond heeft tijdens deze bijeenkomst duidelijk gemaakt dat de aanpak van de minister en van de defensiestaf om in te zetten op de piste van de “zware beroepen” geen zoden aan de dijk zal brengen. Deze optie om, via de erkenning van de militaire job als zwaar beroep, de impact van de pensioenhervorming te verzachten, zal voor de militairen immers slechts een dode mus zijn. En voor het leger zelf vormt het ook maar een pleister op een houten been.

Want met de bedragen die de regering voorzien heeft om de eventuele verlaging van de (geplande) nieuwe leeftijdsgrenzen te kunnen betalen, zal slechts een heel beperkte vermindering van de leeftijdslimiet mogelijk zijn. We spreken dan over een fractie van de door de regering vooropgestelde verhoging van de pensioenleeftijd. In het meest optimistische scenario zou hiervan ongeveer 1/7 kunnen afgedaan worden. Wat neerkomt op het uitdelen van ‘borrelnootjes’ aan de militairen. Daarnaast zal de totale salarismassa voor defensie nog steeds met meer dan 15% stijgen in de periode tot 2030. Wat een zwaar negatieve impact zal hebben op zowel het investeringsbudget als op de middelen voor de werking, waaronder de training.

Vandaar dat de ACMP-CGMP sterk gepleit heeft voor het ongedaan maken van deze regeringsbeslissing. In plaats ervan heeft uw vakbond voorgesteld over te gaan tot de erkenning en valorisatie van het bijzondere karakter van het militair zijn middels een afzonderlijk pensioenstelsel. Met als uitgangspunt de evolutie van de pensioenleeftijd van alle militairen met hetzelfde aantal jaren, op hetzelfde ritme en volgens dezelfde timing als deze van alle andere Belgen, zijnde + 1 jaar in 2025 en + 1 jaar in 2030.

Wat de overgangsmaatregelen betreft, dringt uw vakbond aan op de billijke behandeling van alle militairen die zich op 7 jaar of minder van hun (actuele) pensioendatum bevinden bij het in voege treden van het nieuwe pensioenregime. Met name:

  • De vrije keuze tussen het behoud van de actuele pensioenleeftijd of het instappen in een verhoging.
  • Bij de keuze voor langer werken het pensioenbedrag proportioneel verhogen in functie van de verlengde loopbaan.
  • Geen invoering van de loopbaanduurvoorwaarde.

Terug

IMG 1764