logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Militair zijn: een bijzonder beroep

24/01/2017

Vandaag 23 januari werden de representatieve militaire vakorganisaties en de militaire overheid gehoord door het Nationaal Pensioencomité (NPC), met name door de Speciale Commissie voor de Publieke Sector. Het NPC werd opgericht in uitvoering van het regeerakkoord van oktober 2014 met als doel advies te verlenen aan de minister van Pensioenen en de regering over de voorstellen van pensioenhervorming.

ACMP-CGPM heeft zijn standpunt inzake de principebeslissingen van de regering om het pensioenstelsel van de militairen drastisch te hervormen, herbevestigd.

Uw vakbond heeft hierbij met feiten en argumenten aangetoond dat het militair zijn een bijzonder beroep is. Een beroep zoals er geen enkel ander is in ons land. En dat het tegelijk een zwaar beroep is.

Het militair beroep gaat in essentie immers over veiligheid: het beschermen van de burgers en de Belgische samenleving in binnen- en buitenland. Niets of niemand anders is in ons land hiertoe in staat.  Vandaar dat hieruit fundamentele verantwoordelijkheden voortvloeien voor de militairen:

  • De vereiste van een totale en permanente beschikbaarheid: er moet op hen onbeperkt beroep gedaan kunnen worden telkens wanneer de samenleving dit (via de regering) vraagt. En dit zowel qua tijdstip, plaats, duur als aard van de opdracht.
  • De vereiste van een unieke bekwaamheid: het vermogen om met geweld om te gaan in de meest extreme en belastende omstandigheden. Het betreft hier zowel de toepassing van dodelijk geweld als het lichamelijk en geestelijk bestand te zijn tegen het ondergaan van geweld.
  •  De vereiste van doeltreffendheid: de door de regering gegeven opdracht niet of slecht uitvoeren is geen optie. Op individueel vlak afhaken wanneer een missie te gevaarlijk wordt of verzaken aan een situatie waarin het eigen leven in gevaar is, zijn evenmin een alternatief.

In ons land zijn er geen andere beroepsgroepen die dergelijke zwaarwegende verantwoordelijkheden gelijktijdig moeten dragen. Vandaar dat het militair zijn een bijzonder beroep is.

Uit deze essentiële verantwoordelijkheid vloeien bovendien eisen, verplichtingen en toe te passen normen waaraan ook geen enkel ander beroep onderworpen is. Ze hebben betrekking op:

  • De noodzakelijke kennis en bekwaamheden.
  • De noodzakelijke fysieke geschiktheid.
  • De noodzakelijke mentale geschiktheid.
  • De noodzakelijke karakteriële geschiktheid.
  • De noodzakelijke morele geschiktheid.

Deze voorwaarden, die gelijktijdig en permanent gegarandeerd dienen te blijven in hoofde van iedere militair, zijn voor ACMP-CGPM compleet ONVERENIGBAAR met een leeftijdslimiet van (minimaal) 63 jaar.

Militairen van 63 jaar of ouder zijn op geen enkel vlak en in geen enkele mate nog in staat bij te dragen aan de “raison d’être” van het leger, met name de bescherming van de Belgische burger en de integriteit van het nationale grondgebied of aan het leveren van veiligheidsbijdragen in het buitenland.

Vandaar dat ACMP-CGPM in het NPC gepleit heeft voor de gelijkaardige behandeling van de militairen als alle andere Belgen met betrekking tot de toename van de (actuele) leeftijdslimiet en het ritme en de timing van de pensioenhervorming, met name + 1 jaar in 2025 en opnieuw + 1 jaar in 2030. Daarnaast dringt ACMP-CGPM aan op een billijke behandeling van alle militairen die zich op 7 jaar of minder van hun (actuele) pensioendatum bevinden bij het in voege treden van het nieuwe pensioenregime.


Terug